Marina Park
Marina Park

História, na ktorú sa nezabúda

Marina Park
Marina Park História

Výrobný podnik Slovenské lodenice sa nachádza v historickom meste Komárno na Južnom Slovensku. Lodenica bola založená v roku 1898 Rakúsko-uhorskou spoločnosťou MFTR, ktorá využila výhodu dobrej polohy Komárna na Dunaji, v blízkosti veľkých rozvojových miest Viedeň, Budapešť a Bratislava.

Slovenské lodenice v Komárne vyrobili počas ich vyše 100-ročnej histórie viac ako 1 800 plavidiel rôznych typov. Od založenia do roku 1918 sa v lodenici vykonávali opravy plavidiel a stavby drevených a neskôr oceľových člnov. Po vzniku samostatného Československa bol viditeľný rast podnikania, ktorý viedol k rozvoju zariadení a sortimentu výroby aj v komárňanských lodeniciach. Výroba bola diverzifikovaná tak, aby zahŕňala aj inú ako lodnú výrobu vrátane oceľových mostných konštrukcií, žeriavov a kotlov.

V priebehu roku 1923 boli lodenice ako celok prenajaté Škode Plzeň a bol podniknutý rozsiahly vývoj plavidiel. Pracovné zariadenia boli zrekonštruované a zmodernizované vrátane inštalácie mechanického lodného výťahu a elektrifikácie celého dvora. V neskorších 30-tych rokoch Škoda predstavila pokrokové výrobné metódy pomocou zvárania elektrickým oblúkom, ktoré nahradilo nitovanie. V tomto období boli v Komárne vyrábané remorkéry, osobné motorové lode, nákladné člny pre domácich zákazníkov, ako aj pre prepravné spoločnosti v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, Francúzsku, Turecku, Anglicku a Číne.

Marina Park Ponuka priestorov

Vývoj lodenice bol prerušený obdobím druhej svetovej vojny. Výrobu lodí počas vojny prerušili pre armádne účely, ktoré zahŕňali opravu poškodených plavidiel. Povojnová expanzia dopravy na vode viedla k potrebe modernizácie lodenice. Lodenica sa v roku 1950 osamostatnila od Škodových závodov, čím vznikli samostatné Slovenské lodenice, štátny podnik.

Slovenské lodenice v tom čase tiež dostali k dispozícii nové výrobné priestory. Na ploche takmer 37 hektárov boli vybudované nové kryté montážne dielne a staveniská boli obsluhované žeriavmi s nosnosťou až 50 ton. Vybudovaný bol aj lodný výťah na pohyb a spúšťanie na vodu lodí až do hmotnosti 3 400 ton. Nové zariadenia boli postupne modernizované a automatizované tak, aby umožňovali stavbu lodí až do dĺžky 140 metrov a šírky 18,5 metra.

Marina Park Ponuka priestorov

Ako sa zvýšil objem výroby, zvýšil sa aj počet lodí, ktoré boli technicky náročnejšie na výrobu. V roku 1958 preto v lodeniciach vzniklo interné konštrukčné oddelenie. Oddelenie využívalo toho času najmodernejšiu počítačovú podporu. Výstavbou nových povojnových zariadení sa Slovenské lodenice stali najväčším výrobcom riečnych lodí v strednej Európe s ich výrobným programom zameraným na hromadnú výrobu lodí pre východnú Európu a hlavne ruské lodné spoločnosti. Vyrábané boli predovšetkým nákladné člny, remorkéry, krížniky, plávajúce hotely, podvodné bagre a rôzne druhy nákladných lodí.

Deväťdesiate roky priniesli ďalšiu dôležitú etapu vývoja spoločnosti. Po privatizácii v roku 1993 začali lodenice výrobu novej generácie námorných nákladných lodí. Hlavnými zákazníkmi v tejto ére lodeníc boli západoeurópske lodné prepravné spoločnosti, prevažne zo severného Nemecka. Výrobný program bol zameraný najmä na nákladné lode dĺžky 80 až 100 metrov, s výtlakom do 4200 DWT. Tieto lode boli určené najmä na prepravu hromadného nákladu a kontajnerového nákladu, boli spôsobilé plavby aj na mori, aj na riečnych cestách.

V prvých 10 rokoch tohto tisícročia vyrobili komárňanské lodenice takmer 70 takýchto lodí. V dôsledku hospodárskej recesie v roku 2008 – 2012 došlo na celom svete k významnému útlmu lodnej výroby. Po roku 2012 sa v komárňanských lodeniciach realizovali už len menšie lodné projekty, ako napríklad plávajúce žeriavy, výsypné člny, tlačný remorkér, alebo plávajúca elektráreň.

Marina Park
Marina Park